Głównej zawartości

Komunikat alertu

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie publiczno- społecznym jest zaangażowanie w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne w formie wolontariatu 50 nasielszczan/ek- młodzieży w wieku 12-18 lat oraz seniorów/ek w wieku 55+, a pośrednio min. 200 mieszkańców Nasielska – odbiorców usług wolontariackich w ciągu 13 m-cy. (01.05.2016- 31.05.2017).

W ramach projektu powstanie Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu (MCW), pierwsze w Nasielsku miejsce, w którym będzie mogła spotykać się, działać i uczyć zarówno młodzież, jak i osoby starsze z różnych środowisk. Będzie miejscem aktywizowania młodzieży i seniorów/ek do działań na rzecz lokalnej społeczności, kształtującym poczucie przynależności do Nasielska, przeciwdziałającym odpływowi młodych z Nasielska oraz bierności i pogłębiającej się izolacji osób starszych. Wolontariusze/ki z MCW otrzymują wsparcie merytoryczne: warsztaty aktywizacyjne, umiejętności liderskich, warsztaty UFO, coaching, ale co najważniejsze będą wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w działaniu poprzez świadczenie usług wolontariackich. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który znając lokalne problemy i osoby potrzebujące zapewni odbiorców usług wolontariackich, minimum 200 osób (klientów MOPS i podopiecznych lokalnych organizacji i instytucji), będących pośrednimi adresatami/kami projektu. Wolontariusze/ki świadcząc swoje usługi będą mieli wsparcie coachów- osób z wieloletnim doświadczeniem do motywowania do pracy społecznej, w rozwiązywaniu problemów tj. konflikty, wypalenie. Działanie MCW przyczyni się do wypracowania w Nasielsku klimatu międzypokoleniowej współpracy nad rozwiązywanie lokalnych problemów.

MCW będzie włączać się we współorganizację lokalnych nasielskich wydarzeń np. Majówka, Dnia Nasielska, a szerokie oddziaływanie zapewni też uroczysty event w Sali Kina Niwa, gdzie przy udziale mediów, rodzin, kolegów i koleżanek, nauczycieli/ek, uczestników/czek projektu i odbiorców usług wolontariackich, wolontariusze/ki przedstawiają swoje dokonania.

Działalność MCW nie skończy się wraz z projektem. Trwałość gwarantować będą zintegrowani, sprawdzeni w działaniu i przeszkoleni przez nas wolontariusze/szki świadczący pomoc. Wyłonieni liderzy/rki, którzy w trakcie realizacji projektu będą przeszkoleni z umiejętności liderskich zostaną również przygotowani do prowadzenia MCW po zakończeniu projektu.

 

W miesiącu czerwcu odbyły się warsztaty aktywizacyjne w 4 grupach – 2 grupy Seniorów i Seniorek i 2 grupy Młodzieży, gimnazjalistów i licealistów.

Zajęcia prowadzone są przez panią Agnieszkę Żychalak i panią Klaudię Rukszan.

więcej informacji na stronie Fundacji "Bądźmy Razem"