Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wolontariusze w Zespole Szkół w PieścirogachW dniu 12.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. W spotkaniu wzięło udział 11 wolontariuszy ( Białorucka Zuzanna, Ragiel Magdalena, Muzal Jadwiga,  Gągolewska Elżbieta, Kutrowska Alicja, Sech Krystyna, Wójcik Barbara, Zawadzka Zofia, Wiśniewska Stanisława, Rogalska Aniela, Balcerzak Marianna) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili kilka klas w większości dzieci z nauczania początkowego oraz klasę O. Do w/w szkoły uczęszcza 318 uczniów.  Pan dyrektor  oprowadził  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy ze szkołą.

MCW w SP Nasielsk

W dniu 14.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. W spotkaniu wzięło udział 10 wolontariuszy   (Muzal Jadwiga,  Gągolewska Elżbieta, Balcerzak Marianna, Zawadzki Józef, Modzelewska Wanda, Myślak Zofia, Modzelewska Barbara, Więcławska Natalia, Górecka Weronika, Janoch Oliwia) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili kilka klas w większości dzieci z nauczania początkowego, klasę O oraz świetlicę. Do w/w szkoły uczęszcza 752 uczniów.  Pani dyrektor  oprowadziła  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy ze szkołą.

W dniu 15.09.2016r  wolontariusze „Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu” w Nasielsku uczestniczyli w spotkaniu z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku. W spotkaniu wzięło udział 10 wolontariuszy (Muzal Jadwiga, Gągolewska Elżbieta, Zawadzki Józef, Janoch Oliwia, Więcławska Natalia, Górecka Weronika, Modzelewska Barbara, Myślak Zofia, Domagała Maria, Mozelewska Wanda) jak również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, który jest partnerem w tym projekcie.
Wolontariusze odwiedzili wszystkie grupy przedszkolne od 2,5 do 6 latków (280 przedszkolaków, 12 grup).  Pani dyrektor oprowadziła  wolontariuszy po terenie placówki i zapoznała z jej działalnością jak również harmonogramem zajęć.
Spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło nawiązaniu współpracy wolontariuszy z przedszkolem.

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie publiczno- społecznym jest zaangażowanie w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne w formie wolontariatu 50 nasielszczan/ek- młodzieży w wieku 12-18 lat oraz seniorów/ek w wieku 55+, a pośrednio min. 200 mieszkańców Nasielska – odbiorców usług wolontariackich w ciągu 13 m-cy. (01.05.2016- 31.05.2017).

W ramach projektu powstanie Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu (MCW), pierwsze w Nasielsku miejsce, w którym będzie mogła spotykać się, działać i uczyć zarówno młodzież, jak i osoby starsze z różnych środowisk. Będzie miejscem aktywizowania młodzieży i seniorów/ek do działań na rzecz lokalnej społeczności, kształtującym poczucie przynależności do Nasielska, przeciwdziałającym odpływowi młodych z Nasielska oraz bierności i pogłębiającej się izolacji osób starszych. Wolontariusze/ki z MCW otrzymują wsparcie merytoryczne: warsztaty aktywizacyjne, umiejętności liderskich, warsztaty UFO, coaching, ale co najważniejsze będą wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w działaniu poprzez świadczenie usług wolontariackich. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który znając lokalne problemy i osoby potrzebujące zapewni odbiorców usług wolontariackich, minimum 200 osób (klientów MOPS i podopiecznych lokalnych organizacji i instytucji), będących pośrednimi adresatami/kami projektu. Wolontariusze/ki świadcząc swoje usługi będą mieli wsparcie coachów- osób z wieloletnim doświadczeniem do motywowania do pracy społecznej, w rozwiązywaniu problemów tj. konflikty, wypalenie. Działanie MCW przyczyni się do wypracowania w Nasielsku klimatu międzypokoleniowej współpracy nad rozwiązywanie lokalnych problemów.

MCW będzie włączać się we współorganizację lokalnych nasielskich wydarzeń np. Majówka, Dnia Nasielska, a szerokie oddziaływanie zapewni też uroczysty event w Sali Kina Niwa, gdzie przy udziale mediów, rodzin, kolegów i koleżanek, nauczycieli/ek, uczestników/czek projektu i odbiorców usług wolontariackich, wolontariusze/ki przedstawiają swoje dokonania.

Działalność MCW nie skończy się wraz z projektem. Trwałość gwarantować będą zintegrowani, sprawdzeni w działaniu i przeszkoleni przez nas wolontariusze/szki świadczący pomoc. Wyłonieni liderzy/rki, którzy w trakcie realizacji projektu będą przeszkoleni z umiejętności liderskich zostaną również przygotowani do prowadzenia MCW po zakończeniu projektu.

 

W miesiącu czerwcu odbyły się warsztaty aktywizacyjne w 4 grupach – 2 grupy Seniorów i Seniorek i 2 grupy Młodzieży, gimnazjalistów i licealistów.

Zajęcia prowadzone są przez panią Agnieszkę Żychalak i panią Klaudię Rukszan.

więcej informacji na stronie Fundacji "Bądźmy Razem"