Głównej zawartości

Komunikat alertu

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ !!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą poświęcić swój czas, doświadczenie i wiedzę na pomoc osobom potrzebującym!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WOLONTARIATU W MOPS ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE, LUB POD NUMEREM TEL.236933006

CZYM JEST WOLONTARIAT?

Wolontariat jest bezpłatnym, dobrowolnym, świadomym działaniem na rzecz innych osób, które wykraczają poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

W ramach działań podejmowanych na rzecz innych osób wyróżniamy wolontariat:

 • Bezterminowy
 • Krótkoterminowy
 • Jednorazowy
 • Okresowy
 • Indywidualny
 • Grupowy

Wolontariuszem jest każdy kto, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W tym także:

Osoby bezrobotne- wykonywanie usług wolontarystycznych nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku
Małoletni- czyli osoby poniżej 18 r. ż., mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie

UWAGA!

Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego bycie wolontariuszem nie wpływa na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. długość przysługującego urlopu wypoczynkowego

WOLONTARIAT W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W MOPS w Nasielsku wolontariusze podejmują następujące działania:

 • Pomoc w nauce dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo
 • Organizacja czasu wolnego dla dzieci
 • Opieka i towarzystwo dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
 • Pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi dziećmi
 • Organizacja i uczestnictwo w akcjach społecznych m.in., PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM, ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, DZIEŃ DZIECKA