Głównej zawartości

Komunikat alertu

ZARZĄDZENIE Nr 61 /12

Burmistrza Nasielska

z dnia 11 maja 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 76/11 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1998r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz.1591 z póżn . zm.) oraz art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr. 180 poz.1493 ,z póżn. zm ) , w związku z uchwałą Nr VI /42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie , trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam ,co następuje :

§ 1

W zarządzeniu Nr 76/11 Burmistrza Nasielska z dnia 6 czerwca 2011roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w §2 ust2 oraz w § 2 ust 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

1. Pani Katarzyna Bagińska – Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3 ,

Komisariat Policji w Nasielsku , Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazow.

2. Pan Robert Tomczuk – aspirant Komisariatu Policji w Nasielsku

Z dniem 11 maja 2012 roku z członków Zespołu Interdyscyplinarnego odwołuję z uwagi na zmianę w pełnieniu obowiązków służbowych :

1. Pana Jarosława Chylińskiego - Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3 ,

2. Pana Przemysława Tomaszek – Komisariat Policji w Nasielsku

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Nasielska .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Grzegorz Arciszewski

Burmistrz Nasielska