Głównej zawartości

Komunikat alertu

ZARZĄDZENIE Nr 149/11

Burmistrza Nasielska

z dnia 07 listopada 2011 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 76/11 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1998r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz.1591 z póżn . zm.) oraz art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr. 180 poz.1493 ,z póżn. zm ) , w związku z uchwałą Nr VI /42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie , trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam ,co następuje :

§ 1

W zarządzeniu Nr 76/11 Burmistrza Nasielska z dnia 6 czerwca 2011roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w §2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu :

,, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6 , 05 -190 Nasielsk '' – Pani Ewa Szatkowska

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Nasielska .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Grzegorz Arciszewski

Burmistrz Nasielska