Głównej zawartości

Komunikat alertu

Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NR VI/42/11
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia
28 lutego 2011 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 9a ust. 15 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczący trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Grzegorz Duchnowski