Głównej zawartości

Komunikat alertu

W dniu 14.06.2011 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza  Nasielska Nr 76/11 z dnia 06 .06. 2011 r w składzie

1)  Przewodniczący Zespołu – Małgorzata Chmielewska – starszy pracownik socjalny

2)  Z-ca  - Jarosław Chyliński – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

3)  członkowie :

Beata Małgorzata Kownacka – reedukator w Szkole Podstawowej w Nasielsku

Małgorzata Lusa – Rzeska – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Radosław Miłoszewski  - Komisariat Policji w Nasielsku

Przemysław Tomaszek  - Komisariat Policji w Nasielsku

Katarzyna Świderska -  pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

Maria Sierzputowska – kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nasielsku

Barbara Zimna – pielęgniarka środowiskowa w SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa

W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe , Burmistrz Nasielska Pan Grzegorz Arciszewski , Sekretarz  Nasielska  Pani Maria Kowalska , Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Pan Grzegorz Duchnowski , w-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Świderska Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Jarosław Chyliński Dyrektor SPZOZ  Pani Maria Michalczyk ,Kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień Pani Maria Sierzputowska, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Pułtusku  Pani Małgorzata Lusa – Rzeska oraz Dyrektorzy Placówek Oświatowych Gminy Nasielsk.

Wszystkich zebranych gości , w imieniu Burmistrza Nasielska  powitała Dyrektor  MOPS  Pani Monika Nojbert . Podkreśliła , iż  Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z elementów budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem Zespołu jest stworzenie jednolitego silnego frontu oddziaływującego zarówno na osobę doznającą jak i stosującą przemoc oraz spójnego przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu złożyli pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskiwanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Posiedzenia Zespołu będą odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.