Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, 20.09.2018r.

SAKPiU.111.1.2018

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa zlecenia
miejsce wykonywania zlecenia - gmina Nasielsk

Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

Informacje dodatkowe:
Liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenia do uzgodnienia. Przedział czasowy, w którym można wykonać zlecenie to: poniedziałek - sobota, w godz. 8:00 - 18:00.
Oferty należy składać lub przesyłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, pokój nr 7
tel. (23) 69 33 006


Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że
1. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku z siedzibą przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby naboru na realizatora umowy zlecenie w strukturze Administratora.
3. Administrator zawiadamia, że nie planuje przekazywać danych osobowych innym odbiorcom.
4. Administrator stwierdza, że nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Przekazane dane osobowe administrator będzie przetwarzał do czasu zakończenia naboru, tj. do dnia zawarcia umowy ze zleceniobiorcą.
6. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, kandydat ma prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane kandydata, a w razie potwierdzenia- prawo do uzyskania dostępu do danych.
7. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO, kandydat ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, albo uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
8. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, kandydat ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych, a administrator ma obowiązek je usunąć bez zbędnej zwłoki.
9. Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO, kandydat ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
10. Zgodnie z art. 20 rozporządzenia RODO, kandydat ma prawo do otrzymania w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Administratorowi, oraz do przesłania ich (w tym bezpośredniego, o ile to możliwe) innemu administratorowi bez przeszkód ze strony bieżącego Administratora.
11. Zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO, kandydat ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją- wobec przetwarzania danych kandydata, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub d, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12. Administrator prowadzi z kandydatem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt. 6-11 niniejszej informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
13. Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, kandydat ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli kandydat sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.
14. Informuję, że kandydat ma obowiązek podania żądanych danych osobowych. W razie odmowy ich podania kandydatura nie zostanie wzięta pod uwagę w procesie rekrutacji.