Głównej zawartości

Komunikat alertu

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć osoby bezdomne z terenu Gminy Nasielsk. Pomoc realizowana jest w ramach umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem "Serdeczna Dłoń" Dom w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 2B. Osoby bezdomne zainteresowane skierowaniem do placówki powinny zgłosić się do pracowników socjalnych MOPS w Nasielsku. W nagłych przypadkach osoba bezdomna może zgłosić się bezpośrednio do domu stowarzyszenia, formalności uzupełniając po fakcie.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z definicją z ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Zgodnie z powyższą definicją i według informacji posiadanych przez MOPS w Nasielsku, na dzień 9.01.2019 na terenie Gminy Nasielsk znajdują się cztery osoby bezdomne. Żadna z nich nie jest zainteresowana pobytem w ww. placówce.

Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób bezdomnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną do tut. Ośrodka.