Głównej zawartości

Komunikat alertu

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Rodziny te to tzw. rodziny wspierające. Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:
- doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
- organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
- opieki i wychowania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
- pomoc w nauce,
- prowadzenie gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbanie o mieszkanie-dom,
- racjonalne dysponowanie budżetem,
- kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie rodziny wspierającej jest bezpłatne, istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Kontakt telefoniczny
Dyrektor MOPS w Nasielsku 604171105