Głównej zawartości

Komunikat alertu

SAPiU.111.1.2020

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU

Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:

 

KIEROWNIK KLUBU SENIOR+

(pełny etat)

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej;
 8. znajomość Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;

Wymagania dodatkowe

 1. dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania na stronie https://mopsnasielsk.bip.gov.pl/ , zakładka „Wzory druków”);
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania na stronie https://mopsnasielsk.bip.gov.pl/ , zakładka „Wnioski i Sprawozdania”);
 6. w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wymienione w art. 221 Kodeksy pracy wymagane jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania na stronie https://mopsnasielsk.bip.gov.pl/ , zakładka „Wzory druków”);

* W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na dokumentach, kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior+.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+.
 3. Realizacja programu działalności Klubu Senior+.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+.
 6. Prowadzenie postępowania związanego z przyjęciami seniorów oraz rezygnacją z pobytu w Klubie Senior+.
 7. Opracowywanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją.
 8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.
 9. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących seniorów.
 10. Organizowanie pracy osób zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów.
 11. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów.
 12. Organizowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 13. Organizowanie form wsparcia dla seniorów.
 14. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu.
 15. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc.
 16. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Klubu Senior+.
 17. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu.
 18. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.
 19. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 20. Praca w Klubie Senior + znajdującym się w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 52 tj. poza siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
 21. Wymiar czasu pracy: pełny etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, wg. odrębnych przepisów).
 22. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami, rozmowami telefonicznymi oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie.
 23. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%
 24. Miejsce i termin składania dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów należy składać w zaklejonych i podpisanych kopertach w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (pokój nr 7),                   ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownik Klubu SENIOR+” w terminie do dnia 16 października 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data dostarczenia oferty do MOPS w Nasielsku). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. W terminie do dnia 30.10.2020r. osoby spełniające wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu dalszego procesu rekrutacyjnego.
 3. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Nasielsku.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób niespełniających wymagań niezbędnych należy odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. W przypadku nieodebrania dokumentów, po 3 miesiącach od zakończenia naboru, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane będą przetwarzane w realizacji procedury naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy o pracę lub podjęcia działań przed jej zawarciem, obowiązek realizowania obowiązków wynikających z prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, odprowadzania danin publicznoprawnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz realizacji świadczeń pracowniczych (art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b RODO, art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procedury naboru.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

 https://ssdip.bip.gov.pl/joboffers/view/14159