Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, dn. 26.10.2021r.

SAKPiU.26.3.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

 

na dostawę opału stałego – węgla kamiennego, z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku, na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł.

Na podstawie: Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 roku.

I. Zamawiający:

Gmina Nasielsk

NIP 5311607468

reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

ul. Elektronowa 3

05-190 Nasielsk

Tel./Fax: (023) 69 33 006

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału stałego – węgla kamiennego granulacji orzech, z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku.

Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do niniejszego zaproszenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
Formularz cenowy - Załącznik nr 2
Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych

pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

 IV. Termin wykonania zamówienia:

Opał w ilości przewidzianej do dostarczenia w okresie od 08.11.2021r. do 31.12.2021r.

V. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Najniższa cena – 100 %.

W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 5 listopada 2021r. do godz. 1600 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

1. Nazwa i adres Wykonawcy

2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA DOSTAWĘ OPAŁU STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO, Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS W NASIELSKU”.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.

Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

VII. Postanowienia końcowe:

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VIII. Załączniki:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Formularz cenowy – złącznik nr 2

Protokół