Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, dn. 14.12.2021r.

SAKPiU.26.5.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę opału stałego – węgla kamiennego, z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku, na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł.

Na podstawie: Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 roku.

I. Zamawiający:
Gmina Nasielsk
NIP 5311607468
reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
Tel./Fax: (023) 69 33 006
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału stałego – węgla kamiennego granulacji orzech, z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku.
Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
◦ Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
◦ Formularz cenowy - Załącznik nr 2
3. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych
pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Opał w ilości przewidzianej do dostarczenia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

V. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %.
W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 27 grudnia 2021r. do godz. 1600 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA DOSTAWĘ OPAŁU STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO, Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS W NASIELSKU”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.
Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Formularz cenowy – złącznik nr 2

Protokół