Głównej zawartości

Komunikat alertu

Informacja dotycząca realizacji rządowego programu 500+ na dzień 15 czerwca 2016r. w gminie Nasielsk.

liczba złożonych wniosków 1503
liczba złożonych wniosków w formie papierowej 134
liczba złożonych wniosków w formie elektronicznej 162
liczba wydanych decyzji pozytywnych i negatywnych 1422
liczba wydanych decyzji pozytywnych 1419
liczba wydanych decyzji negatywnych 3
liczba wydanych decyzji na pierwsze dziecko 969
liczba wydanych decyzji na drugie dziecko i kolejne dziecko 529
czas oczekiwania na wydanie decyzji Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty o którym mowa wart. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 49 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku czyni starania, aby decyzje w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego były wydawane niezwłocznie tj. w dniu złożenia wniosku z
kompletem wymaganych dokumentów. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień bądź informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, okres oczekiwania na decyzję wydłuża się.
kwota wypłacona 2.162.030,80zł
liczba uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z rządowego programu rodzina 500+: MOPS w Nasielsku nie posiada takich informacji
   

 Z informacji pozyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności w gminie Nasielsk zaewidencjonowanych jest 3760 osób do 18 roku życia.


Nie występowały problemy z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę świadczeń.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Dyrektor MOPS w Nasielsku (.pdf, 478.86 KB)