Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, 18.10.2016 r.

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” na realizację projektu w ramach Priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, w ramach konkursu, który Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić w dniu 31.10.2016r., działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U.
z 2014 roku poz.1146 z późn. zm. )ogłasza otwarty nabór partnera do projektu.

 

1. Cel partnerstwa:
Wspólne opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie realizacja projektu, obejmującego utworzenie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nasielsku - Klubu Integracji Społecznej.

2. Planowany termin rozpoczęcia projektu – maj 2017 r., zakończenia - kwiecień 2018 r.

3. Grupa docelowa projektu
Projekt adresowany jest do 30 osób zamieszkałych na terenie gminy Nasielsk, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930), a także do otoczenia tych osób.

4. Ogólny zakres projektu
W ramach projektu planowane jest stworzenie Klubu Integracji Społecznej, w którym realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze:
- społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
- zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
- edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
- zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

5. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) szczegółowy opis działań, które planuje zrealizować Partner,
b) przedstawienie rodzaju i wysokości swoich kosztów ponoszonych w projekcie (koszty realizacji działań oraz zarządzania),
c) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno - organizacyjnych oraz doświadczenia w realizacji projektów oraz doświadczenia personelu Partnera w realizacji podobnych przedsięwzięć
w zakresie aktywizacji społecznej, organizacji szkoleń oraz samodzielnej koordynacji projektów.

6. Wraz z ofertą należy przedłożyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty stwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno­prawnych ani wobec innych podmiotów,
c) aktualny statut podmiotu,
d) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem
i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych w zakresie przewidzianych w niniejszej informacji,
f) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

7. Kryteria wyboru partnerów:
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
a) zgodność działania potencjalnego partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie,
b) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
c) kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,
d) doświadczenie partnera i/lub jego personelu w realizacji projektów,
e) współpraca z MOPS w trakcie przygotowania projektu.
Partner, który spełni kryteria przewidziane w niniejszej informacji o naborze partnerów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania zadań i ich podziału, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa.

8.Termin składania ofert: 8 listopada 2016 r. roku do godz.1400
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty nabór partnera do projektu w ramach Priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Oferty należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub osobiście w siedzibie Ośrodka pokój nr 7, dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu do MOPS.

9. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a) wyboru jednego partnera do realizacji projektu,
b) zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania,
c) negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla partnera projektu,
d) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

10. O wyborze partnera wszyscy oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie także podana na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Każdy oferent ma prawo wniesienia odwołania od decyzji
ogłaszającego nabór, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku
postępowania. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. Ogłaszający nabór zastrzega sobie termin 5 dni roboczych od terminu upłynięcia możliwości
składania odwołania, na rozpatrzenie środka odwoławczego.

 

OGŁOSZENIE NA BIP(nowe okno)