Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Opieka wytchnieniowa 2024

Ocena 0/5

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.
w ramach pobytu całodobowego realizowanego w:
a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (za uprzednią zgodą gminy),
b) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
c) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Limit dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu całodobowego wynosi max. 14 dób.
Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę.

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie (najlepiej osobiście) w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. druku zgłoszenia na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3:
w godzinach pracy ośrodka
lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mopsnasielsk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 6933006. Na podstawie powyższych zgłoszeń zostanie opracowana diagnoza potrzeb oraz kalkulacja środków na realizację zadania na rok 2024.
Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji o naborze do Programu pod adresem Kliknij link

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności