Głównej zawartości

Komunikat alertu

Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/402/18 
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 lipca 2018r.
 
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1
 
1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku , zwanego dalej Ośrodkiem, określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową i gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działającą na podstawie:
1) uchwały Nr X /50/91 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 marca 1991r. w sprawie powołania Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.);
5) niniejszego statutu.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Nasielsk.
4. Ośrodek swoim zasięgiem działania obejmuje granice administracyjne gminy Nasielsk.
 
Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka
 
§ 2
 
Działalność Ośrodka obejmuje:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) realizację zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych:
a) ustawą dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 180, z późn. zm.), 
c) ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1952, z późn. zm.),
d) ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.882, z późn. zm), 
e) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, p oz. 1938, z późn.zm.),
f) ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1778, z późn. zm.),
g) uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015r., poz. 821),
h) ustawą z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r.,poz. 1390, z późn. zm.),
i) ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.),
j) ustawą z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.276,z późn. zm.),
k) ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.554),
l) ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.998, z późn. zm.),
m) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm. ).
n) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 755, z późn. zm.),
o) ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198, z późn. zm. ),
p) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092),
q) ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz.832 z póżn. zm.),
r) ustawą z dnia 17 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1851) ,
s) ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1860),
t) uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( M.P. z 2018r., poz.514).
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego,
7) koordynowanie systemu pomocy społecznej w gminie Nasielsk,
8) współdziałanie w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z:
a) organami samorządu terytorialnego, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
b) pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, w tym jednostkami organizacyjnymi gminy Nasielsk,
9) rozpatrywanie skarg i wniosków osób ubiegających się o pomoc,
10) sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań,
11) opracowywanie i koordynowanie strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych,
12) realizacja programów osłonowych i projektów socjalnych z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb.
 
§ 3
 
Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:
1) realizowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj.:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
b) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
j) praca socjalna;
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
m) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
n) dożywianie dzieci;
o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
q) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
r) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
s) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
t) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
u) przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych,
v) opracowanie i realizacja projektów socjalnych.
2) realizowanie zadań własnych gminy, tj.:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach, poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
f) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
g) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) realizowanie zadań zleconych gminie, tj.:
a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych u sług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2017r., poz. 1769 z późn.zm.);
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
g) wydawanie Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowisk w zakresie informacji o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz opinii co do zasadności przyznania pomocy przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
h) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
i) przyznawanie i wypłacanie świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
j) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.
k) przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego,
l) przyznawanie i wypłacanie zasiłku dla opiekunów,
m) przyznawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
n) przyznawanie i wypłacanie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 
o) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,
p) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawach przyznania świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”,
r) prowadzenie postępowań i wypłata świadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”( Dz. U z 2018r., poz. 1061).
 
§ 4
 
1. Dyrektor Ośrodka załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej zgodnie z odpowiednimi upoważnieniami Burmistrza Nasielska lub Rady Miejskiej w Nasielsku.
2. Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiają poza Dyrektorem Ośrodka także inni pracownicy Ośrodka w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza Nasielska udzielonym na wniosek Dyrektora Ośrodka.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka jego uprawnienia i obowiązki, przejmuje inna osoba wskazana pisemnie przez Dyrektora Ośrodka.
 
§ 5
 
Ośrodek, wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Burmistrza Nasielska, a zadania zlecone ustaleniami Wojewody Mazowieckiego.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna Ośrodka
 
§ 6
 
Dyrektor Ośrodka ustala szczegółową wewnętrzną organizację Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Nasielska. W ramach Ośrodka działa Klub „Senior+” z siedzibą przy ul. Warszawskiej 52 w Nasielsku, podlegający Ośrodkowi. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem jego siedziby.
 
Rozdział 4
Zarządzanie i organizacja
 
§ 7
 
1. Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest Dyrektor. Kieruje on Ośrodkiem i reprezentuje go na 
zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Nasielska.
3. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa oraz w ramach udzielonych upoważnień, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 
Rozdział 5
Finanse i majątek
 
§ 8
 
1. Rada Miejska zapewnia środki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym środki na utrzymanie Ośrodka i wynagrodzenia pracowników.
2. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet Państwa.
3. Ośrodek może otrzymywać darowizny przeznaczając je na potrzeby własne jak również na realizację powierzonych zadań.
 
§ 9
 
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:
1) dotacji rządowych przyznawanych z budżetu państwa
2) dotacji gminnych przyznawanych z budżetu gminy Nasielsk przez Radę Miejską w Nasielsku,
3) środków pochodzących z innych źródeł.
2. Roczny plan finansowy Ośrodka ustala Dyrektor.
3. Wysokość dotacji na działalność Ośrodka ustalana jest corocznie, na podstawie budżetu gminy 
Nasielsk ustalonego przez Radę Miejską w Nasielsku.
 
§ 10
 
Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z Zasadami Polityki Rachunkowości stosowanej w MOPS, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.
 
§ 11
 
Roczny bilans i wykazywany w nim wynik finansowy Ośrodka oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe, Ośrodek sporządza stosownie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej i innych.
 
§ 12
 
Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
 
Rozdział 6
Przepisy końcowe
 
§ 13
 
Zmiany postanowień statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 
§ 14
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki