Głównej zawartości

Komunikat alertu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOPS w Nasielsku pod adresem www.mopsnasielsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.08.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo ponieważ:

  • zostały opublikowane przed 2018-09-23,
  • nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań urzędu,
  • nie zostały przez urząd lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte.

Strona internetowa posiada wersję kontrastową, która jest dostępna z górnej belki strony oznaczonej jako „Panel dostępności”. W trybie kontrastowym jak i podstawowym elementy strony internetowej zapewniają kontrast tekstu w stosunku do tła wynoszący przynajmniej 4,5:1.

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykiem urzędu, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236933007 lub 23 6933006.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w sekretariacie MOPS w Nasielsku, korespondencyjnie na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nasielsku, 05-190, Nasielsk, ul. Elektronowa 3, numer telefonu 236933006, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, którymi mozna dostać sie do pomieszczeń ośrodka. Wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście boczne - na tą chwilę z uwagi na pandemię przypisane dla klienów MOPS - nie posiada podjazdu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Od strony głównego wejścia znajduje się platforma przyschodowa.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tylko na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych ani innych systemów wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona musi zgłosić chęć skorzystania co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez siebie terminem, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie wizyty w Urzędzie.