Drukuj
Kategoria: Dodatek Mieszkaniowy

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

domu pomocy społecznej,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym,
zakładzie karnym,
szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

1 osoba, powierzchnia normatywna 35 m2, Powierzchnia normatywna + 30% to 45,5 m2

2 osoby, powierzchnia normatywna 40 m2, Powierzchnia normatywna + 30% to 52,0 m2

3 osoby, powierzchnia normatywna 45 m2, Powierzchnia normatywna + 30% to 58,5 m2

4 osoby, powierzchnia normatywna 55 m2, Powierzchnia normatywna + 30% to 71,5 m2

5 osób, powierzchnia normatywna 65 m2, Powierzchnia normatywna + 30% to 84,5 m2

6 osób, powierzchnia normatywna 70 m2, Powierzchnia normatywna + 30% to 91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo:

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).",

Od powyższych źródeł dochodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Gdzie złożyć wniosek?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul . Elektronowa 40, 05-190 Nasielsk, pokój 7 (sekretariat).

Podstawa prawna:

WZÓR WNIOSKU DO WYDRUKU