Głównej zawartości

Komunikat alertu

1.Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (aktualizacja do obowiązującego stanu prawnego)
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Druki do pobrania