Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku z wypłatą drugiej transzy stypendium szkolnego informujemy, iż odbiór decyzji oraz przyjmowanie faktur odbywać się będzie od 5 do 12 czerwca 2019 r  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, pokój nr 9, w godzinach pracy Ośrodka. Wypłata stypendium nastąpi w dniu 18 czerwca 2019 r. na wskazany rachunek bankowy po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków, KP - kasa przyjmie, potwierdzających dokonanie zakupu.

Przypominamy iż zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług VAT należy przedstawić faktury/ rachunki zawierające dane nabywcy - rodzica lub opiekuna prawnego dziecka będącego podmiotem decyzji. Faktury wystawione na dziecko nie będą stanowiły podstawy do wypłaty stypendium.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nasielsk