Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO.
1) Administratorem danych osobowych, z zakresu świadczeń udzielanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, adres: ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, a z zakresu świadczeń na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – Burmistrz Nasielska (dalej jako: ADO).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO dot. poszczególnych świadczeń – na podstawie m.in. ww. ustaw i art. 6 ust. 1 lit c. oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez ADO. Osoba ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową przyznania świadczenia.