Głównej zawartości

Komunikat alertu

Deklaracja dostępności serwisu mopsnasielsk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mopsnasielsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie w przypadku serwisu mopsnasielsk.pl jak i również do strony BIP wspomnianego podmiotu.

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.08.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak obsługi dla osób niewidomych.

Oświadczenie sporządzono dnia 03.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Bagiński,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Nasielsku położony jest przy ul. Elektronowej 3, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne UM Nasielsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Filia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 5. W budynku nie ma windy,
 6. W budynku nie ma platform przyschodowych,
 7. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 9. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 13. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona musi zgłosić chęć skorzystania co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez siebie terminem, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie wizyty w Urzędzie.

Kontakt z MOPS Nasielsk możliwy jest poprzez:

napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk;
wysłanie maila na adres e-mail: adres email
wysłanie faksu na nr (23)6933006;
skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (23)6933006;
skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania;

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik wychodzi do klienta.

W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej lub na numer faksu.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Polityka informacyjna Gminy Nasielsk (.pdf, 199KB)

Przypominamy, iż składając wniosek o przyznanie dowolnego świadczenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zbiera dane osobowe, które podlegają ochronie prawnej. Podane dane przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922) w zbiorach danych osobowych, których administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 3.
Celem przetwarzania jest ustalenie prawa do świadczeń/zasiłków zgodnie z podstawą prawną.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany i poprawiania (art. 24 ust.1 pkt 3 oraz art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych).
Powyższa informacja spełnia obowiązek informacyjny narzucony na Administratorów Danych
(art. 24 ust 1. ustawy o ochronie danych osobowych).
Administrator danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma obowiązek udostępniać uzyskane dane do m. in. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, w związku z prowadzonym postępowaniem (art. 7, pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zyskuje prawo przetwarzania danych w momencie złożenia wniosku o jakąkolwiek pomoc finansową na podstawie przepisu prawa odpowiedniego do udzielanej pomocy.
W budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku skorzystać można z bezpłatnego terminala internetowego usytuowanego przy Biurze Obsługi Klienta. Teksty ustaw dostępne są na stronie ISAP.SEJM.GOV.PL.
W przypadku braku umiejętności posługiwania się terminalem aktualnie obowiązujący tekst Ustawy w ramach której klient składa wniosek o pomoc udostępniana jest do wglądu przez pracowników MOPS.

 Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

 Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

 Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny