Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wyniki konsultacji społecznych

w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Ogłoszenie

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie nadania Statutu

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 23 maja 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni Mieszkańcy Gminy Nasielsk.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku udostępniono na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Konsultacje zakończono w dniu 5 czerwca 2017 roku.
Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag ustnie lub w formie papierowej – w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały nr LII/388/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2010r. Nr 220, poz. 7566)
- konsultacje uważa się za ważne.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski