Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zarządzenie Nr90/18
Burmistrza Nasielska
z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.), uchwały Nr LII/388/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2010r.,Nr 220, poz. 7566)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Poddaję konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od12 czerwca 2018r.do22 czerwca 2018r.
3. Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem terytorium Gminy Nasielsk.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018r., poz.450)działające na terenie gminy Nasielsk mogą wyrażać opinie lub składać uwagi w sprawie będącej przedmiotem konsultacji w formie papierowej, przesyłając je na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3 oraz ustnie w pokoju nr 6 codziennie w godzinach od 800 do 1600w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 12 czerwca 2018r do 22czerwca 2018r. z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§2

1. W terminie do 25 czerwca 2018r. na stronie internetowej MOPS w Nasielsku www.mops.nasielsk.pl podane zostaną wyniki konsultacji.
2. Do dnia28 czerwca 2018r. podmioty uprawnione mogą zgłaszać zastrzeżenia do wyników konsultacji.
3. Ostateczne wyniki z przeprowadzonych konsultacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mops.nasielsk.pl w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia.
4. Ostateczny sposób rozstrzygnięcia wszelkich zastrzeżeń należy do kompetencji Burmistrza Nasielska.

§3

Za wykonanie Zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Nasielsk.

Formularz zgłoszenia uwag (pdf, 35.72 KB)

Załącznik 1 do konsultacji (pdf, 209.82 KB)