Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 lipca 2024
Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
Powróć do: Klub Senior +

Regulamin Klubu Senior+

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021 z dnia 18 marca 2021r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+ w gminie Nasielsk, utworzonego i wyposażonego ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+ w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 52.
 2. Klub Senior+ w Nasielsku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 52 znajduje się strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsk z siedzibą przy ul. Elektronowej 3.
 3. Nadzór nad działalnością Klubu Senior+ w Nasielsku sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

§ 2 Cel i założenia prowadzonych działań w Klubie Senior+ 

 1. Celem zadania jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom(osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017 * ustanowionego Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. (M.P. z 2016r. poz.1254) udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzenie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
 2. Klub Senior + funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. ( w dni robocze bez niedziel i świąt)
 3. Podstawowy zakres zajęć, odbywających się w Klubie Senior + obejmuje zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo - rekreacyjne, aktywizacje społeczne( w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej, trening kulinarny i samoobsługi.
 4. Pracownicy i współpracownicy realizujący oferty usług w ramach Klubu Senior+ muszą posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klub Senior + współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty zajęć poza siedzibą.
 6. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Nasielsku określa Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku .

* Powyższy Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych określonych w art.17 ust.2 pkt.3, art.19 pkt 11 oraz art.21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
 • poprawy życia seniorów w środowisku lokalnym,
 • zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
 • integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,
 • promowania aktywnego starzenia się.

§ 3 Rekrutacja uczestników Klubu Senior +

 1. Uczestnikami zajęć w Klubie Senior+ będą osoby w wielu 60+ nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie gminy Nasielsk.
 2. Rekrutację uczestników przeprowadzają pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku.
 3. Podczas rekrutacji uczestników pracownicy socjalni MOPS w Nasielsku kierują się sytuacją rodzinna, dochodową, zdrowotną i mieszkaniową kandydatów.
 4. Dokumentami rekrutacyjnymi, które należy złożyć jest wypełniony kwestionariusz kandydata (załącznik nr 2 do regulaminu) do udziału w zajęciach w klubie Senior + zawierający informacje dotyczące kandydata, wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+(załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach aktywności ruchowej (załącznik nr 3 do regulaminu).
 5. Formularz kwestionariusza, wniosek oraz wzór zaświadczenia są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 3 oraz do pobrania ze strony internetowej www.mopsnasielsk.pl
 6. Zgłoszenia do udziału w zajęciach Klubu Senior+ (kwestionariusz i wniosek) są przyjmowane w siedzibie MOPS w Nasielsku, pokój nr 7 -sekretariat ul. Elektronowa 3 w godzinach od 8.00 do 16.00.
 7. Decyzje o przyjęciu kandydata do Klubu Senior+ podejmie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku na podstawie:
  • informacji zamieszczonych w kwestionariuszach,
  • spełnienia kryteriów wymienionych w § 3, pkt 1 niniejszego regulaminu,
 8. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach Klubu Senior+ z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 9. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania z listy rezerwowej będzie ten sam status.
 10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w zajęciach w Klubie Senior+ zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.

§4 Zasady organizacji zajęć

 1. Odpłatność za udział w zajęciach ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną, uwzględniając zakres i zasady ponoszenia odpłatności określone w Uchwale Rady Miejskiej W Nasielsku.
 2. Zajęcia realizowane będą w Nasielsku, ul. Warszawska 52.
 3. Każdy z uczestników może korzystać z pomocy:
  • socjalnej
  • edukacyjnej,
  • kulturalno-oświatowej,
  • sportowo-rekreacyjnej,
  • aktywności ruchowej ( wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań)
  • terapii zajęciowej,
  • aktywizacji społecznej( w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • treningu kulinarnego i samoobsługi.
 4. Klub Senior + zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
 5. Podczas zajęć wykorzystywane są listy obecności, na których uczestnicy zajęć potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem.
 6. Podczas zajęć mogą być wykorzystywane ankiety, testy i kwestionariusze służące do monitoringu i celów informacyjno -organizacyjnych.
 7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i celom informacyjno-organizacyjnych.

§5 Prawa i obowiązki uczestników zajęć w Klubie Senior+

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do:
  • aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  • potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
  • wypełniania ankiet, testów, kwestionariuszy,
  • odpowiedniego zachowania zgodnego z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w Klubie Senior+, poszanowanie godności osobistej innych członków Klubu,
  • utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu Senior+.
 2. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pracownik Klubu Senior+ ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach. Powtórzenie takiej sytuacji skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego członkostwa w Klubie.
 3. Każdy uczestnik ma prawo:
  • udziału w zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
  • zgłaszania uwag dotyczących prowadzonych zajęć bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
  • oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanych zajęć,
  • otrzymania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.
 4. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Klubu Senior+ o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz o zmianie statusu na rynku pracy.
 5. Klub Senior + zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika – do celów informacyjnych i marketingowych ( artykuły w prasie, kronika klubu i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w Klubie Senior+.

§6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+

 1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach Klubu Senior+ uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informację osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 pokój nr 7-sekretariat lub Klubu Senior+ w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.
 2. Dyrektor MOPS w Nasielsku zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w zajęciach Klubu Senior+ w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
 2. Złożone dokumenty są własnością Klubu Senior+.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
 5. Każdy z uczestników zajęć w Klubie Senior+ zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.