Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
Powróć do: Klub Senior +

Regulamin Klubu Senior+

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021 z dnia 18 marca 2021r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+ w gminie Nasielsk, utworzonego i wyposażonego ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+ w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 52.
 2. Klub Senior+ w Nasielsku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 52 znajduje się strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsk z siedzibą przy ul. Elektronowej 3.
 3. Nadzór nad działalnością Klubu Senior+ w Nasielsku sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

§ 2 Cel i założenia prowadzonych działań w Klubie Senior+ 

 1. Celem zadania jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom(osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017 * ustanowionego Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. (M.P. z 2016r. poz.1254) udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzenie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
 2. Klub Senior + funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. ( w dni robocze bez niedziel i świąt)
 3. Podstawowy zakres zajęć, odbywających się w Klubie Senior + obejmuje zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo - rekreacyjne, aktywizacje społeczne( w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej, trening kulinarny i samoobsługi.
 4. Pracownicy i współpracownicy realizujący oferty usług w ramach Klubu Senior+ muszą posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klub Senior + współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty zajęć poza siedzibą.
 6. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Nasielsku określa Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku .

* Powyższy Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych określonych w art.17 ust.2 pkt.3, art.19 pkt 11 oraz art.21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
 • poprawy życia seniorów w środowisku lokalnym,
 • zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
 • integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,
 • promowania aktywnego starzenia się.

§ 3 Rekrutacja uczestników Klubu Senior +

 1. Uczestnikami zajęć w Klubie Senior+ będą osoby w wielu 60+ nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie gminy Nasielsk.
 2. Rekrutację uczestników przeprowadzają pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku.
 3. Podczas rekrutacji uczestników pracownicy socjalni MOPS w Nasielsku kierują się sytuacją rodzinna, dochodową, zdrowotną i mieszkaniową kandydatów.
 4. Dokumentami rekrutacyjnymi, które należy złożyć jest wypełniony kwestionariusz kandydata (załącznik nr 2 do regulaminu) do udziału w zajęciach w klubie Senior + zawierający informacje dotyczące kandydata, wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+(załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach aktywności ruchowej (załącznik nr 3 do regulaminu).
 5. Formularz kwestionariusza, wniosek oraz wzór zaświadczenia są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 3 oraz do pobrania ze strony internetowej www.mopsnasielsk.pl
 6. Zgłoszenia do udziału w zajęciach Klubu Senior+ (kwestionariusz i wniosek) są przyjmowane w siedzibie MOPS w Nasielsku, pokój nr 7 -sekretariat ul. Elektronowa 3 w godzinach od 8.00 do 16.00.
 7. Decyzje o przyjęciu kandydata do Klubu Senior+ podejmie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku na podstawie:
  • informacji zamieszczonych w kwestionariuszach,
  • spełnienia kryteriów wymienionych w § 3, pkt 1 niniejszego regulaminu,
 8. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach Klubu Senior+ z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 9. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania z listy rezerwowej będzie ten sam status.
 10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w zajęciach w Klubie Senior+ zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.

§4 Zasady organizacji zajęć

 1. Odpłatność za udział w zajęciach ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną, uwzględniając zakres i zasady ponoszenia odpłatności określone w Uchwale Rady Miejskiej W Nasielsku.
 2. Zajęcia realizowane będą w Nasielsku, ul. Warszawska 52.
 3. Każdy z uczestników może korzystać z pomocy:
  • socjalnej
  • edukacyjnej,
  • kulturalno-oświatowej,
  • sportowo-rekreacyjnej,
  • aktywności ruchowej ( wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań)
  • terapii zajęciowej,
  • aktywizacji społecznej( w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • treningu kulinarnego i samoobsługi.
 4. Klub Senior + zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
 5. Podczas zajęć wykorzystywane są listy obecności, na których uczestnicy zajęć potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem.
 6. Podczas zajęć mogą być wykorzystywane ankiety, testy i kwestionariusze służące do monitoringu i celów informacyjno -organizacyjnych.
 7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i celom informacyjno-organizacyjnych.

§5 Prawa i obowiązki uczestników zajęć w Klubie Senior+

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do:
  • aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  • potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
  • wypełniania ankiet, testów, kwestionariuszy,
  • odpowiedniego zachowania zgodnego z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w Klubie Senior+, poszanowanie godności osobistej innych członków Klubu,
  • utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu Senior+.
 2. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pracownik Klubu Senior+ ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach. Powtórzenie takiej sytuacji skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego członkostwa w Klubie.
 3. Każdy uczestnik ma prawo:
  • udziału w zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
  • zgłaszania uwag dotyczących prowadzonych zajęć bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
  • oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanych zajęć,
  • otrzymania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.
 4. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Klubu Senior+ o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz o zmianie statusu na rynku pracy.
 5. Klub Senior + zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika – do celów informacyjnych i marketingowych ( artykuły w prasie, kronika klubu i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w Klubie Senior+.

§6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+

 1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach Klubu Senior+ uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informację osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 pokój nr 7-sekretariat lub Klubu Senior+ w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.
 2. Dyrektor MOPS w Nasielsku zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w zajęciach Klubu Senior+ w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
 2. Złożone dokumenty są własnością Klubu Senior+.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
 5. Każdy z uczestników zajęć w Klubie Senior+ zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem.