Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne

Nasielsk, dn. 10.12.2019r.

SAKPiU.26.6.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

I. Zamawiający:
Gmina Nasielsk
NIP 531 160 74 68
reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk
Tel./Fax: (023) 69 33 006
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia – dostawa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do niniejszego zaproszenia.
2. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie regenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, a jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
• Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
• Formularz cenowy - Załącznik nr 2
4. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Rodzaj (asortyment) w ilości przewidzianej do dostarczenia w roku kalendarzowym 2020.

V. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %.
W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 23 grudnia 2019 r. do godz. 1600 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA MOPS W NASIELSKU”
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.
Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (PDF, 137.39 KB)
2. Formularz cenowy – złącznik nr 2 (PDF, 200.6 KB)

 AKTUALIZACJA

Protokół (pdf 421.52 KB)