Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne

 Nasielsk, dn. 10.12.2019r.


SAKPiU.26.8.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) oraz Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

I. Zamawiający:
Gmina Nasielsk
NIP 5311607468
reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
Tel./Fax: (023) 69 33 006
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków na każdy dzień miesiąca (zupy o pojemności 500 ml z wkładką lub posiłków obiadowych dwudaniowych), pełnowartościowych pod względem odżywczym, różnorodnych sporządzonych zgodnie z zasadami żywienia opracowanymi przez Instytut żywności i Żywienia, spełniających normy żywieniowe dla osoby dorosłej, dla osób w stosunku do których zostały podjęte decyzje o finansowaniu ich dożywiania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2. Warunki wykonania zamówienia:
 termin wykonania zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 warunki płatności:
• wystawienie faktury za wydane posiłki do dnia 5 następnego miesiąca
• w miesiącu grudniu wystawienie faktury za wydane posiłki do dnia 31.12.2020r.
3. Istotne warunki zamówienia:
 Posiłek będzie wydawany od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt oznaczonych w kalendarzu kolorem czerwonym.
 Posiłki muszą być wydawane w stołówkach Wykonawcy – na terenie gminy Nasielsk, od godziny 11.00 do godziny 14.00.
 Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
 Zamawiający codziennie do godz. 10.00 zgłosi liczbę porcji zamawianych posiłków.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
• Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
• Formularz cenowy - Załącznik nr 2
5. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych
pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Rodzaj (asortyment) w ilości przewidzianej do przygotowania w roku kalendarzowym 2020.

V. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %.
W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 23 grudnia 2019r. do godz. 1600 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPS W NASIELSKU”
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.
Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (PDF, 136.36 KB)
2. Formularz cenowy – złącznik nr 2 (PDF, 132.98 KB)

 AKTUALIZACJA

Protokół (pdf 444.65 KB)