Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne

Nasielsk, dn.10.12.2019r.

SAKPiU.26.9.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na świadczenie usług pogrzebowych, w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z wyznaniem, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

I. Zamawiający:
Gmina Nasielsk
NIP 5311607468
reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
Tel./Fax: (023) 69 33 006
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych, w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z wyznaniem, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do niniejszego zaproszenia.
2. Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe, nie można określić rzeczywistej liczby pochówków do zrealizowania.
3. Usługa będzie wykonana w granicach administracyjnych gminy Nasielsk.
4. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszane o cenę jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu ofertowym.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
• Formularz oferty - Załącznik nr 1,
• Formularz cenowy - Załącznik nr 2
6. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych
pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

IV. Informacje dodatkowe:
1. Miejsce pochówku:
- Cmentarz Parafialny w Nasielsku.
- inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007r. nr 249. poz.1866)

V. Termin wykonania zamówienia:
Rodzaj usługi w ilości przewidzianej do wykonania w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

VI. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %.
W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 23 grudnia 2018 r. do godz. 1600 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH DLA MOPS W NASIELSKU”
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.
Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

IX. Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (PDF, 138.18 KB)
2. Formularz cenowy – złącznik nr 2 (PDF, 150.98 KB)

AKTUALIZACJA

Protokół (pdf 585.18 KB)