Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, dn. 10.12.2019r.

SAKPiU.26.7.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

 

na dostawę opału stałego – węgla kamiennego, z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku, na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku. 

 1. Zamawiający:

Gmina Nasielsk

NIP 5311607468

reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

 1. Elektronowa 3

05-190 Nasielsk

Tel./Fax: (023) 69 33 006

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału stałego – węgla kamiennego granulacji orzech, z dowozem dla klientów MOPS w Nasielsku.

Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do      niniejszego zaproszenia.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
  • Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
  • Formularz cenowy - Załącznik nr 2
 2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych

       pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Opał w ilości przewidzianej do dostarczenia w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Najniższa cena – 100 %.

W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę.

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 23 grudnia 2019r. do godz. 1600 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

 1. Nazwa i adres Wykonawcy
 2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA DOSTAWĘ OPAŁU STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO, Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS W NASIELSKU”.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.

Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
 2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (PDF, 136,56)
 2. Formularz cenowy – złącznik nr 2 (PDF, 133.14 KB)

AKTUALIZACJA

Protokół (pdf 467.93 KB)