Głównej zawartości

Komunikat alertu

 Nasielsk, dn. 25.11.2022r.

SAKPiU.26.2.2022

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł.

Na podstawie: Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 roku.

I. Zamawiający:
Gmina Nasielsk
NIP 5311607468
reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
Tel./Fax: (023) 69 33 006
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych na każdy dzień miesiąca, dla osób w stosunku do których zostały podjęte decyzje o finansowaniu ich dożywiania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.

2. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z pełnowartościowej zupy oraz drugiego dania (tj. mięso/ryba + ziemniaki/kluski śląskie/kopytka/kasza/ryż lub pierogi, krokiety, dania z makaronem) + surówka.

3. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.

4. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.

5. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

6. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.

7. Warunki wykonania zamówienia:
◦ termin wykonania zamówienia od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
◦ warunki płatności:
▪ wystawienie faktury za wydane posiłki do 5 dnia następnego miesiąca
▪ w miesiącu grudniu wystawienie faktury za wydane posiłki do dnia 31.12.2023r.

3. Istotne warunki zamówienia:
• Posiłek będzie wydawany od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt oznaczonych w kalendarzu kolorem czerwonym.
• Posiłki będą wydawane w stołówkach Wykonawcy – na terenie gminy Nasielsk, od godziny 11.00 do godziny 14.00.
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie zgłaszał na bieżąco Wykonawcy konieczność dostarczenia posiłku osobom, którym została przyznana taka forma pomocy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem.
• Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
• Zamawiający na bieżąco będzie zgłaszał liczbę porcji zamawianych posiłków.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
◦ Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
◦ Formularz cenowy - Załącznik nr 2
5. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zobowiązuje się do zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych
pozycji wymienionych w Formularzach cenowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Rodzaj (asortyment) w ilości przewidzianej do przygotowania w roku kalendarzowym 2023.

V. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %.
W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierała będzie najniższą cenę liczoną jako łączną wartość obiadu dwudaniowego oraz koszty dowozu.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) do 9 grudnia 2023r. do godz. 1500 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPS W NASIELSKU”
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty. Przedstawienie oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.
Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym. Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Formularz cenowy – złącznik nr 2