Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, dn. 25.11.2022r.

SAKPiU.26.5.2022

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nasielsk, na zlecenie Gminy Nasielsk reprezentowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł.

Na podstawie: Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) oraz Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 roku.

I. Zamawiający:
Gmina Nasielsk
NIP 5311607468
reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk
Tel./Fax: (023) 69 33 006
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 15 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
1.1. schroniska dla bezdomnych,
1.2. noclegowni;
1.3. ogrzewalni.
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Nasielsk
b) potrzebującym pomocy - schronienia, których miejscem zameldowania jest gmina Nasielsk.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1, będzie odbywać się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Burmistrza Nasielska.
Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres trwania usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia następującego zakresu usług osobom, o których mowa:
- w pkt. 1.1.:
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimna wodą;
b) jednego gorącego posiłku dziennie;
c) środków czystości i higieny osobistej;
d) pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy itp.
e) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
f) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny - opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
- w pkt. 1.2.:
a) tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
- w pkt. 1.3.:
a) tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.
4. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nasielsk, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 29 dnia miesiąca.

5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie realizowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/rachunku do MOPS w Nasielsku.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/ rachunku z imiennym wskazaniem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;
b) wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty:
- prowadzące swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego oraz nie dalej jak w odległości 50 km od gminy Nasielsk;
- jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.
- wymagania dotyczące minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni: wykonawca musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
Warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Warunki i zakres realizacji:
a) miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia;
b) stawkę godzinową należy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
c) wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

VI. Kryteria oceny:
1. Najniższa cena łączna za dzień usług zaoferowanych przez oferenta - 100%.

VII. Wymagane dokumenty:
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu;
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c) w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu,
d) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające dana osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
• upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
• zgodę na zawarcie, w imieniu podmiotu składającego ofertę, umowy z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku,
• upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
e) odpis statutu.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie usługi należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do 9 grudnia 2022 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Oznaczenie sprawy: ”OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMYCH”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania ofert po wyznaczonym w zaproszeniu terminie złożenia oferty.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Informacja o wynikach postepowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Nasielsku.
2. Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa.

X. Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – złącznik nr 2